Cosmo72

•เป็นมะเขือเปราะเจ้าพระยาที่มีการเจริญเติบโตดีมาก ทนร้อนทนโรค ติดผลดกมากให้ผลผลิตสูงน้ำหนักเฉลี่ย 50 กรัม ต่อผล ผลทรงกลมสูงสีเขียวอ่อน ผิวเรียบ รสชาติหวานกรอบ อายุเก็บเกี่ยว 65 วัน หลังย้ายกล้า
F1 EP 72

Vigorous plant with prolific  fruits.round shaped,white fruit with light green striped shoulders fruit weight 50 g. Maturity is 65 days after transplant.

Visitors: 88,120