เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

เป็นพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อยกว่าพืชไร่

ชนิดอื่นๆ ปลูกง่าย โตไว ปลูกได้ทุกฤดู

ต้นสูงประมาณ 60 ซม. ติดฝักดก

ให้ผลผลิตสูง อายุการเก็บเกี่ยว 63 วัน

Mung Bean

    Easy to growth and vigorous.high yielding and early variety perform well.good disease tolerance and maturity is 65 days after sowing

Visitors: 82,307